W naszyj ôfercie je szyroki ôbiōr maszin biurowych i materyji eksploatacyjnych, kartridże, tonery i tusze. Dostympne sōm u nŏs tak masziny nowe, jak i poleasingowe, to znaczy w 100% ôbrotne masziny, kere wrōciyły do nŏs po ôkresie dzierżawy. Kludzymy przedej hurtową jak tyż detalicznõ. Terŏźny katalog produktōw i jejich dostympność idzie poznać, kontaktując sie z nami mailowo abo telefōnicznie.

Kserokopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne nowe i używane

W asortymencie sōm tak kserokopiarki czŏrno-biołe, jak i krasiate uznanych marek bydōncych liderami w produkcyji maszin kserograficznych.

Tonery i tusze do wszyjskich zort maszin biurowych

Ôkrōm dystrybucyje maszin kludzymy tyż przedej akcesoriów i materyji eksploatacyjnych, tusze, tonery i inksze.


Kōntrakt Bedynōngu Serwisowego

Dzierżawcom naszego sprzyntu, ôkrōm maszin, zapewniōmy tyż połny bedynōng serwisową na preferencyjnych warōnkach. W jeji rōmach klijynciŏ dostŏwajōm pōmoc fachmanōw naszyj fyrmy, kerzi dokładają wszelich starōnkōw, coby awaryjŏ drukarki eli poprzniynie sprzyntu niy wpłynyły na ciōngłość roboty. Bitujymy zerwis drukarek na Ślōnsku i w cołkij Polskŏ, a cufalu sprŏwōnkōw, kerych niy mogymy dokōnać na placu, udostympniōmy masziny zastympcze.

Ugŏda serwisowa je atrakcyjnŏ z financowego pōnktu widzyniŏ, pōniywŏż przizwŏlŏ uniknōńć nieprzewidzianych wydatkōw w czasie awaryjõ jak tyż ôgraniczŏ numer musōw zwiōnzanych z kludzyniym biōra i administracyje. Syjmuje z prŏcownikōw zdatność pamiyntaniŏ ô gwarancyjach i umianie tonerów abo tusza. Zapewniŏ bezpiyczyństwo i poczucie, iże w razie niyprzileżytości, idzie rachować na pōmoc szpecyjalistōw. Płat za Kōntrakt Bedynōngu Serwisowej ôdbywŏ sie w systymie miesiyncznym, dziynki czymu idzie lepij rozplanować wydatki fyrmy w skali roku.

Czas ryakcyje zerwisu jak tyż sprŏwōnku je zarynczōny w ugŏdzie, a zlecyniŏ naszych partnyrōw majōm dlŏ nŏs priorytetowy status. W przipadku niyprzileżytości niewymagających byzuchu na placu, sużymy pōmocōm telefōnicznie abo mailowo.


W rōmach Kōntraktu Bedynōngu Serwisowego zapewniōmy:

  • Darmy zerwis maszin do 24 h ôd mōmyntu słożyniŏ zlecyniŏ.
  • Darme czynści zamienne i masziny zastympcze w przipadku sprŏwōnkōw warsztatowych.
  • Darmowe materyje eksploatacyjne (bez papiōru), tusze i tonery.
  • Gwarancyjõ na nasze masziny bez cołki ôkres trwaniŏ ugŏdy.
  • Szkolyniŏ prŏcownikōw z bedynōngu maszin i flyjgã technicznõ.

Propōnujymy ôbrachōnek w systymie miesiyncznym, podle stanu rachowniku masziny, podle ôbsztalowanyj stŏwki. Wiyncyj informacyje ô Kōntrakcie Bedynōngu Serwisowej idzie przewiedzieć sie, kontaktując sie z nami mailowo abo telefōnicznie. Chutnie narychtujymy indywidualnõ ôfertã.