Pōniywŏż rachujymy sie z potrzebami tych z Państwa, kerzi niy chcōm, niy mogōm bydź niy majōm potrzeby sprŏwōnku na stałe maszin kserograficznych, bydź maszin produkcyjnych, propōnujymy wynajem masziny na barzo atrakcyjnych warōnkach zawartych w jednyj ugŏdzie.


Wynajem masziny w naszyj fyrmie zapewniŏ przede wszyjskim:


Szporobliwość

Szporobliwości na sprŏwōnku sprzyntu. Dziynki użyciu z dzierżawy płacicie Państwo za eksploatacyjõ ôbranego sprzyntu tedy, kedy chcecie i jak dugo chcecie.


Szyroki ôbiōr

Sōm jednym z nojsrogszych w Polsce importerōw kserokopiarek, bez to modele mogōm Państwo ôbiyrać z ganc impōnujōncyj ôferty.


Bezpiyczyństwo

Zapewniōmy gibkõ ryakcyje serwisowa jak tyż połne podpora techniczne


Porynka

W razie potrzeby wymiyniōmy masziny na gibsze i lepij wyposażōne, lifrujymy materyje eksploatacyjne (za wyjōntkym papiōru) i zapewniōmy stały bedynōng serwisową.


A to wszyjsko… nieodpłatnie.